best site creator

Algemene Voorwaarden Geuzendam 


GEUZENDAM Specialist in ALFA ROMEO, FIAT en LANCIA onderdelen


Almelo, januari 1999


GEUZENDAM


Van der Hoopweg 9


7602 PJ Almelo


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN BETALING


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van goederen en verrichten van diensten door Geuzendam.


1.2 Standaardvoorwaarden van de koper c.q. de opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard door Geuzendam.


1.3 Desgevraagd wordt aan de koper c.q. de opdrachtgever de volledige tekst van deze voorwaarden overhandigd.


Artikel2. Prijzen


2.1 Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


2.2 Geuzendam kan niet aan zijn aanbieding of prijsopgave worden gehouden indien de koper c.q. de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding c.q. de opgegeven prijs een kennelijke vergissing bevatte.


2.3 De verkoopprijzen van de goederen zijn gebaseerd op inruilkorting na inlevering van gebruikte goederen. Indien geen inruilonderdeel wordt ingeleverd, wordt geen inruilkorting toegepast


2.4 Het in artikel 2.4 betreffende inruilonderdeel dient binnen 30 dagen na aankoop van het nieuw gekochte bij Geuzendam te worden ingeleverd. Indien niet aan deze termijn wordt voldaan dan zal alsnog een nader af te spreken bedrag door de koper moeten worden nabetaald.


2.5 Alle prijzen van de aangeboden goederen zijn berekend op basis van levering vanuit de winkel c.q. magazijn en zijn inclusief BTW.


Bepaalde goederen vallen onder de bij Geuzendam geldende margeregeling.


Artikel 3. Levering


3.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering van de goederen vanuit de winkel of magazijn.


3.2 De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op bet moment waarop deze volgens de koopovereenkomst voor hem ter beschikking staan.


3.3 Indien de koper de afname weigert zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten,


zoals eventuele opslagkosten en verzekeringskosten aan Geuzendam verschuldigd zijn.


3.4 Indien de koper niet binnen 1 week na het moment, genoemd in artikel 3.2 het verkochte heeft afgehaald, heeft Geuzendam het recht de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.


Artikel 4. Betaling


4.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden.


4.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Geuzendam aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.


4.3 Na bet verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de koper c.q. opdrachtgever in verzuim en is vanaf dat moment Geuzendam gerechtigd als vergoeding wegens renteverlies, over bet opeisbare bedrag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.


4.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de koper c.q. opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van bet te vorderen bedrag.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 Geuzendom blijft volledig eigenaar van de door haar verkochte goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 5.2 Het risico voor niet betaalde goederen is geheel voor de koper voor wat betreft alle schade, directe en/of indirecte, welke daaraan door hemzelf of derden zal worden toegebracht.


Artikel 6. Garantie / klachttermijnen


6.1 Op alle mechanische onderdelen rust 3 maanden garantie; de garantie vervalt bij ontstane defecten als gevolg van opzet, slecht onderhoud, onjuist inbouwen c.q. verkeerd gebruik en/of reparaties door derden. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie door defecten die ontstaan zijn ten gevolge van bij de motor horende appendages. Op elektronische onderdelen rust een garantieperiode van 1 week.


6.2 Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever meteen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld.


6.3 Indien de klacht gegrond is, zal Geuzendam de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor


de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


6.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Geuzendam slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.


Artikel 7. Aansprakelijkheid


7.1 De aansprakelijkheid van Geuzendam met betrekking tot de verkochte goederen is beperkt tot een herleveren van de betreffende goederen dan wel restitutie van de koopsom.


7.2 Geuzendam kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor afsleepkosten enlof in- en uitbouw van onderdelen door derden uitgevoerd. Ook niet voor de gevolgschade hiervan.


7.3 Met betrekking tot het uitvoeren van de overeengekomen uit te voeren werkzaamheden is Geuzendam slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Geuzendam,


7.4 De aansprakelijkheid van Geuzendam volgens artikel 7.2, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.


7.5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot


uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Geuzendam beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


7.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Geuzendam of zijn ondergeschikten.


Artikel 8. Overmacht


8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent


in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop Geuzendam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Geuzendam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Geuzendam worden daaronder begrepen.


8.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Geuzendam opgeschort.


8.3 Indien Geuzendam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Geuzendam gerechtigd het reeds geleverde c.q. uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de koper c.q. de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract


Artikel 9. Ontbinding


9.1 De koper c.q. de opdrachtgever is gerechtigd de koop c.q. de overeenkomst tot het


verrichten van diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer Geuzendam niet aan zijn verplichtingen voldoet. Ontbinding is eerst mogelijk nadat Geuzendam schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund om zijn verplichtingen alsnog na te komen.


9.2 De koper c.q. de opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien hij zelf in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.


9.3 Indien GeuzeMam instemt met de ontbinding van de overeenkomst zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, is hij gerechtigd alle schade, die hij als gevolg van deze ontbinding lijdt, te vorderen.


Artikel 10. Geschillenbeslechting


10.1 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


10.2 Op elke overeenkomst tussen Geuzendam en de koper c.q. de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 11. Vindplaats van deze voorwaarden


11. 1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede.


11.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.


 

Adres:
Van der Hoopweg 9
7602 PJ Almelo

CONTACTS
Email: info@geuzendam.nl
Tel: +31 (0) 546 873030
Mobiel: +31 (0)613897129

OPENINGSTIJDEN

Maandag - Vrijdag 09:00 - 18:00 uur.

​Zaterdag: 09:00 - 13:00 uur. 


Buiten Kantoortijden: 

Op afspraak